อัพเดทคำประกาศ “เปิดประเทศ” ล่าสุด โดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประกาศรายชื่อประเทศ/พื้นที่ต้นทางที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทย (เพิ่มเติม) เพิ่มเป็น 63 ประเทศ เมื่อฉีดวัคซีนครบ ผลตรวจ COVID-19 ไม่พบเชื้อ และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขที่กำหนด เดินทางเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้ ตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล ออกประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ลงชื่อ นายธานี ทองภักดี ปลักกระทรวงต่างประเทศ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ

เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับบุคคลประเภท (13) ซึ่งลงนามโดยนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.)  โดยมีใจความว่า  ได้มีการทบทวนรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (13) โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ และพื้นที่นั้น ๆ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าศปก.กต. จึงประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางสำหรับบุคคลประเภท (13) ที่ผู้เดินทางจากประเทศและพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

เปิดประเทศ ประกาศ

สำหรับรายชื่อประเทศพื้นที่ต้นทางอัพเดทล่าสุด ที่สามารถเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว มีทั้งสิ้น 63 ประเทศ ดังนี้

เปิดประเทศ รับต่างชาติเพิ่มเป็น 63 ประเทศ

อ้างถึงคำประกาศทางเว็บไซต์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน https://thaiembdc.org/infoforthaisflyinghome/

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับคนไทย

ขั้นตอนการเลือกรูปแบบการเดินทาง เปิดประเทศ

สำหรับบุคคลสัญชาติไทย ที่เดินทางจากสหรัฐอเมริกา (และประเทศที่ได้รับอนุญาต) เข้าประเทศไทย มีเงื่อนไขและมาตรการดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบมาตราการเดินทางเข้าไทย 3 รูปแบบ

ปิดประเทศ รูปแบบการเดินทางเข้าประเทศ
รูปแบบการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ทางเครื่องบิน

เลือกรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย

 • หนังสือเดินทาง
 • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
 • หลักฐานการจองโรงแรม และชำระเงิน SHA+ หรือ AQ (สำหรับการพัก 1 คืน และรวมค่าธรรมเนียมการตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง
 • ไม่จำกัดประเทศ/พื้นที่ต้นทางที่เดินทางออก
 • ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว (fully vaccinated – รับวัคซีนครบอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันเดินทางออกจากประเทศต้นทาง) (รายชื่อจังหวัดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว Sandbox Area)
 • มีผลตรวจโควิดโดยวิธี RT-PCR เป็นลบ โดยผลออกภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง
 • มีหลักฐานการจองที่พักแบบ SHA+ อย่างน้อย 7 คืน (ยกเว้นกรณีที่เดินทางออกจากไทยก่อนครบ 7 คืน ให้จองตามจำนวนวันพักจริงได้)
  * ชาวต่างชาติ ต้องมีวีซ่าตามเงื่อนไขการเข้าประเทศ และประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD50,000
 • ไม่จำกัดประเทศ/พื้นที่ต้นทางที่เดินทางออก
 • ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือยังรับวัคซีนไม่ครบถ้วน หรือได้รับวัคซีนโดสสุดท้ายน้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง
 • มีหลักฐานการจองที่พักแบบ Alternative Quarantine (AQ) ไม่น้อยกว่า 10 คืน และหลักฐานการชำระเงิน/มัดจำ
  * ไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิด อย่างไรก็ดี หากสายการบินหรือสนามบินที่เปลี่ยนเครื่อง กำหนดให้มีผลตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่อง ยังจำเป็นต้องแสดงผลดังกล่าว (จองโรงแรมกักกันตัว AQ Hotel)

หมายเหตุ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แต่เดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ภายใต้เงื่อนไข ไม่ต้องกักตัว หรือกักตัวตามเงื่อนไขเดียวกับผู้ปกครอง (รอผลตรวจในโรงแรมที่กำหนดไม่น้อยกว่า 1 คืน) เช่นเดียวกับผู้ปกครอง (ผู้เยาว์ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติให้พิจารณาวีซ่าและประกันตามระเบียบต่างชาติ)

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • หนังสือเดินทาง
 • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
 • หลักฐานการจองโรงแรม และชำระเงิน SHA+ หรือ AQ (สำหรับการพัก 1 คืน และรวมค่าธรรมเนียมการตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง

 • หนังสือเดินทาง
 • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
 • หลักฐานการจองโรงแรม และชำระเงิน SHA+ (สำหรับการพัก 7 คืน และรวมค่าธรรมเนียม การตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และ ATK 1 ครั้ง)

 • หนังสือเดินทาง
 • หลักฐานการจองโรงแรม และชำระเงิน AQ (สำหรับการพัก 10 คืน และรวมค่าธรรมเนียมการตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง

ขั้นตอนการขอ “Thailand Pass” เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย ช่วง เปิดประเทศ

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสารให้พร้อม

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • VISA (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) ข้อมูลวีซ่า
 • เอกสารยืนยันการจอง AQ หรือ SHA+ ตามข้อกำหนดของแต่ละโครงการ พร้อมใบเสร็จที่แสดงว่าชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว
 • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกำหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทางในกรณีที่เข้าร่วมโครงการไม่กักตัวจาก รายชื่อ 63 ประเทศ และ โครงการ Sandbox
 • ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD50,000 (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 2 : ลงทะเบียน “Thailand Pass”

 • ลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ได้ที่ https://tp.consular.go.th/
 • กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว (รวมถึงแบบฟอร์ม Immigration) และอัปโหลดเอกสารที่จำเป็นตามรายละเอียดขั้นตอนที่ 1
 • รอการอนุมัติเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
 • เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับ “Thailand Pass QR Code”

ขั้นตอนที่ 3 : เอกสารตรวจหาเชื้อโควิด -19

 • โดยต้องมีผลเป็นลบก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

 • แสดงเอกสารทั้งหมดรวมถึง “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยต้องมีผลเป็นลบก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง แสดงต่อเจ้าหน้าที่สนามบินที่ท่านมาถึง
 • ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข้าเมือง และกรมควบคุมโรค
 • เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ โรงแรมที่ท่านได้จองไว้ โดยรถของทางโรงแรมเท่านั้น
 • แอปพลิเคชันหมอชนะ MorChana

ขั้นตอนที่ 5 : ระหว่างรอตรวจหาเชื้อโควิด-19

 • เมื่อเดินทางถึงโรงแรมที่ได้จองไว้ ทางโรงแรมจะดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อยู่ตามกำหนดตามรูปแบบการเดินทาง และเมื่อผลการตรวจหาเชื้อออกมาเป็น “ลบ” ก็สามารถเดินทางออกจากโรงแรมได้

Thailand Pass Infographic


Thailand Pass Traveler Journey


รูปแบบการกักตัวทั้ง 3 แบบ


คำถาม-การลงทะเบียนและขั้นตอนอนุมัติ


คำถาม-ความปลอดภัยละความเป็นส่วนตัว


ขั้นตอนการขอ Thailand Pass

Leave a Comment