นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราคือใคร

ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ: https://teowroblok.com

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์ teowroblok.com ของบริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
(“teowroblok.com”) เป็นเจ้าของและผู้คิดประดิษฐ์เว็บไซด์นี้ โดยบริษัทจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของ teowroblok.comจะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซด์และใช้บริการของ teowroblok.com
เนื่องจาก teowroblok.comได้พัฒนาเว็บไซด์และปรับปรุงบริการของ teowroblok.comอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว teowroblok.comจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของ teowroblok.comหากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ teowroblok.comโดยตรงโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่ info@thaipackagetour.net
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ teowroblok.comได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ การที่ท่านใช้บริการของ teowroblok.comถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือนโยบายส่วนบุคคล หรือนโยบายการรวบรวมข้อมูลฉบับอื่น
ผู้ใช้บริการทุกท่านรับทราบว่า เว็บไซด์ของ teowroblok.comมีการเชื่อมต่อ (link) ไปยังเว็บไซด์อื่น teowroblok.comจะไม่รับผิดชอบ สำหรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซด์อื่น และ teowroblok.comขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน ระมัดระวังเมื่อออกจากเว็บไซด์ของ teowroblok.comและอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซด์แต่ละเว็บไซด์ และทุกเว็บไซด์ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่เว็บไซด์นี้รวบรวมเท่านั้น


ข้อมูลส่วนบุคคลที่ teowroblok.comเก็บรวบรวมไว้
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ และการจัดสรรข้อมูลของท่าน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่าน
การทำให้ทันสมัย/การลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการติดต่อกับ teowroblok.com
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ teowroblok.comที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน
ข้อยกเว้นความรับผิด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ teowroblok.comเก็บรวบรวมไว้


ข้อมูลส่วนบุคคลที่teowroblok.comเก็บรวบรวมไว้
teowroblok.comมีความประสงค์ให้เว็บไซด์ของ teowroblok.comเป็นที่ชื่นชอบของท่านในการใช้บริการบนอินเตอร์เน็ต teowroblok.comจึงจัดหาข้อมูล การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ท่านสนใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว teowroblok.comจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของ ท่านเมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซด์ของ teowroblok.comเพื่อเป็นสมาชิก ในระหว่างที่ท่านลงทะเบียนสมาชิกของ teowroblok.comเช่น ลงทะเบียนเพื่อรับหนังสือข่าวของ teowroblok.comteowroblok.comจะถามชื่อ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของถนน รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ทำให้ teowroblok.comสามารถแยกแยะ ความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ และหากท่านให้ข้อมูลกับ teowroblok.comมากเท่าใด teowroblok.comก็สามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
นอกจากขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว teowroblok.comอาจจะถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติม ในเวลาอื่น รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เมื่อท่านเข้าไปแข่งขันหรือเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่น ที่สนับสนุนโดย teowroblok.comและ/หรือหุ้นส่วนอื่น เมื่อท่านได้ตกลงซื้อขายโดยผ่านระบบการจอง teowroblok.comหรือเมื่อท่านใช้บริการอำนวยความสะดวกของ teowroblok.comการที่บริษัทได้เพิ่มจำนวนและประเภทของบริการอย่างต่อเนื่อง ท่านย่อมสามารถเลือกที่จะใช้บริการต่าง ๆ ที่ teowroblok.comนำเสนอท่านได้อย่างเต็มที่หากท่านเลือกที่จะลงทะเบียน เป็นสมาชิกกับ teowroblok.com

up to top

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของ teowroblok.comในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการของ teowroblok.comได้รับบริการที่ดีจากเครือข่ายเว็บไซด์ที่ teowroblok.comจัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เมื่อท่านลงทะเบียนข้อมูลในพื้นที่ใด ๆ ของ teowroblok.comบนอินเตอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดย teowroblok.comแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ๆ

 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ teowroblok.comนี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซด์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซด์ของ teowroblok.comteowroblok.comจะไม่รับผิดใด ๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

up to top

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน


โดยทั่วไป teowroblok.comจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถ ใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ teowroblok.comอาจจะให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัด ให้บริการที่ตรงกับความสนใจของท่านเท่านั้น ข้อมูลที่ teowroblok.comจัดให้นั้นจะไม่เป็นข้อมูลที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถทราบว่าเป็นท่านหรือติดต่อกับท่านได้ ในกรณีจำเป็นที่ต้องมีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของ teowroblok.comจะมีการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า ท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยได้ เมื่อ teowroblok.comเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจำเป็น เพื่อ : (1) ปฏิบัติการให้เป็น ไปตามกฎหมาย (2) บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของ teowroblok.comหรือ (3) คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ teowroblok.comหรือของผู้ใช้บริการของ teowroblok.com

up to top

ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ และการจัดสรรข้อมูลของท่าน


ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรรข้อมูลของท่าน
teowroblok.comอาจจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังท่านเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ บริการของteowroblok.comหากท่านได้ระบุในเวลาที่ลงทะเบียนว่าท่านสนใจที่จะรับคำเสนอ หรือข้อมูลจาก teowroblok.comและหุ้นส่วนของ teowroblok.comteowroblok.comอาจจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจจะสนใจไปยังท่านเป็นคราว ๆ ไป
ท่านยังมีทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้ โดยท่านอาจจะแก้ไขโปรแกรมเบราเซอร์ของท่าน ว่าจะรับคุกกี้ทั้งหมด โดยจะได้รับการแจ้งเมื่อคุกกี้ได้ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นที่เรียบร้อย หรือท่านอาจจะปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมดก็ได้ หากท่านปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของ teowroblok.comที่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม และบางเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

up to top

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่าน


การคุ้มครองข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล
การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อ หนุ่มสาว.comเช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด teowroblok.comจะไม่ให้เช่า หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่าน
แม้ว่าการรับทราบถึงการใช้บริการของท่านจะมีส่วนช่วย teowroblok.comในการนำเสนอเนื้อหาสาระ และโฆษณาที่เหมาะสมต่อท่าน แต่ teowroblok.comจะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากการยินยอมของท่าน ข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการที่ teowroblok.comอาจเปิดเผยต่อผู้โฆษณาหรือหุ้นส่วนของ teowroblok.comในภายหน้าเกี่ยวกับบริการทางการเงินหรือการใช้บริการของ teowroblok.comของ teowroblok.comจะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงผู้ใช้บริการแต่ละคนได้
up to top
การทำให้ทันสมัย/การลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการติดต่อกับ teowroblok.com
การปรับปรุง/การลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการติดต่อกับteowroblok.com
teowroblok.comได้จัดให้ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนกับ teowroblok.comสามารถเข้าถึง และรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในแฟ้มข้อมูลของท่านได้ ท่านอาจจะปรับปรุง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยการใช้ข้อมูลประจำตัวของท่านและรหัสผ่าน
แฟ้มรวบรวมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน (E-Mail Account) อาจจะถูกลบทิ้งได้ แต่การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้ท่านพลาดในการเข้าร่วมโปรโมชั่นพิเศษของหนุ่มสาว.comได้ หากท่านต้องการทราบ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบหรือยกเลิกแฟ้มรวบรวมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อ teowroblok.comได้ที่ admin@teowroblok.com

up to top

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ teowroblok.comที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน


ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ teowroblok.comที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหาย การใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน
teowroblok.comมีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการของ teowroblok.comจากการนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของ teowroblok.comไปทำให้เกิดความเสียหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เฉพาะพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ของ teowroblok.comเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ท่านให้มา teowroblok.comจะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะป้องกันไม่ให้มีความเสียหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน ท่านรับทราบว่า teowroblok.comสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของ teowroblok.comเพื่อที่จะทำคำสั่งซื้อให้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันความถูกต้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองโดยรหัสผ่าน (password- protected) ซึ่งมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ ท่านต้องรับผิดชอบอย่างดีที่สุดในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านของท่าน teowroblok.comขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลใด ๆ และท่านควรออกจากการใช้คอมพิวเตอร์เบราเซอร์ของท่านทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและการติดต่อของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด หรือ บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (internet cafe)

up to top

ข้อยกเว้นความรับผิด


ข้อยกเว้นความรับผิด
ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของteowroblok.comteowroblok.comขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว
teowroblok.comอาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซด์ของ teowroblok.comการใช้บริการเว็บไซด์ของท่าน ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง

up to top