บริการวีซ่า Visa Service

บริการวีซ่า สำหรับท่องเที่ยว นักเรียน ย้ายตามครอบครัว มีความสะดวก รวดเร็วกว่ายื่นเอง ให้คำแนะนำการเตรียมเอกสารประกอบยื่นวีซ่า พร้อมแปลเอกสาร จองคิวสัมภาษณ์ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ

บริการวีซ่า ทำอะไรให้บ้าง?

  • ให้คำแนะนำการจัดเตรียมเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานส่วนตัวให้แต่ละบุคคล หากเอกสารไม่สมบรูณ์เราจะแนะแนวทางการปรับปรุงก่อน ยื่น
  • กรอกแบบฟอร์ม ขอสมัครวีซ่า
  • เอกสารบางส่วนที่บางสถานทูตมีความต้องการทางด้านแปลภาษา (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
  • จัดเตรียมการจองที่พัก
  • จัดเตรียมการจองตั๋วเครื่องบิน
  • ประกันภัยการเดินทาง (ถ้ามี)
  • จองคิวนัดสัมภาษณ์

ช่องทางติดตาม และแชร์ เราได้